Home > Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn toepassing  voor iedereen gebruik maakt van, diensten afneemt van of samenwerkt met Balansportaal en zijn geldig vanaf 01-01-2020.

Doel van Balansportaal

Balansportaal heeft als doel om therapie en hulp tijdens het ervaren van specifieke klachten laagdrempelig te maken en de zoektocht naar een geschikte speciliast, therapeut of hulpverlener overzichtelijk te maken. Balansportaal is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de resultaten van de behandelingen.

Zo is Balansportaal een kwaliteitsvolle doorverwijssite waar therapeuten hun praktijk kenbaar maken, zodat cliënten op een duidelijke en efficiënte manier de hulpverlener kunnen vinden die bij hen past. Dit is gratis.

Ook kunnen online coachen en activiteiten die te maken hebben met het thema van de website – via Balansportaal bekendmaken aan een doelgericht publiek. Hier zijn kosten aan verbonden.

Vermelding

Een vermelding op Balansportaal houdt in dat de gegevens over de gebruiker, zijn praktijk en/of zijn organisatie en activiteiten opgenomen worden in de zoekacties en worden getoond aan de hand van de selectie van de bezoeker. Ook zullen de opgestelde pagina’s opgenomen worden door de verschillende zoekmachines.  De gebruiker heeft de mogelijkheid om zichzelf, zijn praktijk en/of zijn organisatie en activiteiten voor te stellen op een persoonlijke pagina waar enkel zelfbepaalde gegevens zichtbaar zijn. Alle gegevens moeten conform het doel van deze website zijn.

Voor de duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website kan er per profiel slechts één persoon vermeld worden en dient het op één persoonsnaam te staan. Via de login-gegevens kan de gebruiker de persoonlijke gegevens zelf beheren, wijzigen of aanvullen.

Aanmelding

Bij aanmelding geeft de gebruiker zijn naam NAW gegevens, bedrijfsgegevens en behandelkenmerken op. Na goede ontvangst en screening van de website worden de gegevens toegevoegd in de databank.

Betaling

Bij het niet betalen worden de gegevens niet op de website geplaatst. Bij verlenging van de vermelding dient de betaling te gebeuren ten laatste 15 dagen voor het vervallen van de vermelding. Op tijd betalen vermijdt dat het profiel en/of aangemelde activiteiten automatisch offline gaan en hiermee de waardevolle opgebouwde geschiedenis en linken in de zoekmachines verloren gaan.

Verlengen / stopzetten

Wanneer de gebruiker de vermelding wenst stop te zetten voor het verstrijken van de einddatum, dient dit aangevraagd te worden via mail naar het contactadres. Binnen een termijn van 14 werkdagen zullen alle gegevens offline gezet worden. Een terugbetaling van de vermelding of een deel hiervan is niet mogelijk.

De gebruiker dient zich bewust te zijn dat een onderbreking van zijn vermelding het verliezen van de waardevolle opgebouwde geschiedenis en linken in de zoekmachines tot gevolg heeft.

Balansportaal behoudt zich het recht de site of de werking hiervan stop te zetten, voor welke reden dan ook. Lopende vermeldingen worden op het moment van off-line gaan stopgezet en worden niet terugbetaald. Eventuele schade door het stopzetten van de site wordt niet vergoed.

Gegevens

Met de inloggegevens heeft de gebruiker de mogelijkheid om ten alle tijden gegevens op het persoonlijk profiel te wijzigen of aan te vullen. Deze gegevens kunnen enkel beheerd worden door de gebruiker in kwestie. Derden hebben geen toegang tot het wijzigen van deze gegevens. Balansportaal heeft het recht om ten allen tijden wijzigingen aan te brengen aan de inhoud en lay-out van het profiel of om bepaalde gegevens te verwijderen. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk.

Wanneer Balansportaal van mening is dat bepaalde gegevens ongepast zijn, niet van toepassing zijn volgens de doelstellingen van de website, niet waarheidsgetrouw zijn, misleidende informatie bevat of schade zou kunnen veroorzaken aan de website of aan derden, heeft Balansportaal het recht om het profiel onmiddelijk en definitief te verwijderen en de vermelding stop te zetten. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk en er zal geen terugbetaling gebeuren van het vermeldingsbedrag of een deel hiervan.

De gebruiker dient de gegevens op te stellen conform met het doel van de website en mogen niet in strijd zijn met de wet.  De gebruiker, praktijken/coaches zijn verantwoordelijk voor de content die zij uploaden. Dit dienen rechtenvrije afbeeldingen en foto’s te zijn.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar profiel. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het selecteren van de zoektermen (therapievormen, klachten ea), rekening houdend met bescherming van beroepstermen, patenten en andere regelgeving. Balansportaal is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onwetmatige selectie door de gebruiker. Ook de volledige inhoud van persoonlijke tekst, en de juistheid hiervan, is de verantwoordelijkheid van de gebruiker en kan niet verhaald worden op Balansportaal.

Teksten en omschrijvingen moeten zelf geschreven of herformuleerd zijn en mogen niet overgenomen worden van derden.

Balansportaal verklaart dat gegevens van de gebruiker niet gebruikt zullen worden voor commerciële doeleinden en niet zullen worden doorgegeven aan derden.

Gelet op de wet van 8/12/’92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens stemt de gebruiker er mee in dat alle door de therapeut ingevoegde gegevens, uitgezonderd de facturatie –en registratiegegevens, worden gepubliceerd op de website en bijgevolg raadpleegbaar zijn.

Balansportaal is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens door derden.

Verzoek tot contact

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het goed ontvangen van de contactverzoeken via email van zijn cliënten. Hierbij is het belangrijk dat er een goedwerkend emailadres bekend is.

Daarnaast is het raadzaam om wekelijks de spambox na te kijkt op gewenste berichten zoals emails van en contactverzoeken via Balansportaal.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van zijn emailadres.

Contact

Balansportaal heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te brengen en zonder dat enige tegenspraak mogelijk is.

Suggesties, advies en opmerkingen ter verbetering van de site worden zeker op prijs gesteld en kunnen geformuleerd worden via het contactformulier. Noemenswaardige problemen of klachten kan de gebruiker tevens via deze weg melden. Cliëntgebonden klachten worden niet behandeld.

Wijzigingen

Balansportaal heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit. Balansportaal heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen, als ook de tarieven. Nieuwe voorwaarden en tarieven zijn automatisch van toepassing bij het vernieuwen van de vermelding.

Storingen

Balansportaal is niet aansprakelijk voor algemene storingen van de server of het internet of andere storingen door derden.

Het is mogelijk dat de website tijdelijk offline is voor onderhoud of uitbreiding. Dit is enkel om de functionaliteit te verbeteren.
Balansportaal is niet aansprakelijk voor eventuele schade hierdoor. Balansportaal kan door de invloed van externe factoren niet garanderen dat de website ten alle tijden beschikbaar is.